Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Информация за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 07 на ПРСР 2014-2020 за финансиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в селата Брезница и Мосомище от община Гоце Делчев“

Публикувано от Администратор 
На 17.05.2019 г. кметът на Община Гоце Делчев г-н Владимир Москов, сключи договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0135-С01 с Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в селата Брезница и Мосомище от община Гоце Делчев“

Проектът е на стойност 1 149 715,48 лева и се финансира по Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Договорът осигурява 100 % безвъзмездна финансова помощ за подобряването уличната инфраструктура.

Основните дейности по проекта са свързани с изпълнение на строително-монтажни работи на участъци от улици и тротоари към тях, както следва:
в с. Мосомище - ул. "Струга", ул. "Пирин", ул. "Цар Самуил" и ул. Цар Симеон";
в с. Брезница, участъци от - ул. Христо Ботев, ул. „Яне Сандански", ул. Дунав, ул. "Гео Милев", ул. "Лозята", ул. "Свобода", ул. "Бърда", ул. "Теофик Хаджи".
Общото количество на рехабилитираните и реконструираните участъци, които се очаква да бъдат изпълнени в рамките на проекта са 11 254,25 кв.м. улици и 4 416,1 кв.м. тротоари
Общото състояние на уличната настилка към момента е лошо, състоянието на тротоарите и пътните знаци не е добро, маркировката е износена или изцяло липсва. С изпълнението на проекта ще се рехабилитира пътното платно, ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества на пътната и тротоарната настилка, ще се изградят отводнителни съоръжения, ще се осигури възможност за удобно преминаване на хората по тротоарите, ще се възстанови маркировката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението.

Срокът за изпълнение на проекта е до 36 месеца, считано от датата на подписване на гореописания договор.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.