Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Подбор на кандидати за длъжностите: Медицинска сестра, Домашен санитар, Рехабилитатор и Шофьор по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Публикувано от Администратор 
Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.040-0036-C01 по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА


Подбор на кандидати за следните длъжности:
1. Медицинска сестра – 2 щатни броя;
2. Домашен санитар – 2 щатни броя;
3. Рехабилитатор – 1 щатен брой;
4. Шофьор – 1 щатен брой.

I. Документи за кандидатстване
1. Заявление за участие в конкурса (по образец - Приложение 1);
2. Автобиография (по образец – Приложение 2);
3. Документ за самоличност (за справка)
4. Копие на документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителни квалификации и обучения (ако е приложимо);
5. Копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако е приложимо);
6. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично.

Образците на заявление и автобиография могат да се изтеглят от прикачените файлове или да се получат от Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2.

II. Ред за провеждане на подбора
1. Подбор по документи.
2. Интервю с одобрените по документи кандидати. До участие в интервю се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.

Срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документите – до 16.09.2019 г., 17,00 часа.
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто да бъдат обявени на интернет страницата на общината и на информационното табло на служебния вход на сградата на общината на 17.09.2019 г.Последна редакция от 2019-09-02 13:21.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Prilojenie 2-avtobiografia obrazec.doc (181 KB)
отвори | свали - Prilojenie 1-zaiavlenie obrazec.doc (164 KB)
отвори | свали - 4_DH med. sestra PG-K2.pdf (363.6 KB)
отвори | свали - 5_DH dom. sanitar PG-K2.pdf (364.3 KB)
отвори | свали - 6_DH rehabilitator PG-K2.pdf (273.2 KB)
отвори | свали - 7_DH shofior PG-K2.pdf (272.8 KB)
отвори | свали - 3_obiava podbor personal PG-K2.doc 02.09.2019.doc (158.5 KB)
Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.040-0036-C01 по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА


Подбор на кандидати за следните длъжности:
1. Медицинска сестра – 2 щатни броя;
2. Домашен санитар – 2 щатни броя;
3. Рехабилитатор – 1 щатен брой;
4. Шофьор – 1 щатен брой.

I. Документи за кандидатстване
1. Заявление за участие в конкурса (по образец - Приложение 1);
2. Автобиография (по образец – Приложение 2);
3. Документ за самоличност (за справка)
4. Копие на документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителни квалификации и обучения (ако е приложимо);
5. Копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако е приложимо);
6. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично.

Образците на заявление и автобиография могат да се изтеглят от прикачените файлове или да се получат от Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2.

II. Ред за провеждане на подбора
1. Подбор по документи.
2. Интервю с одобрените по документи кандидати. До участие в интервю се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.

Срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документите – до 16.09.2019 г., 17,00 часа.
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто да бъдат обявени на интернет страницата на общината и на информационното табло на служебния вход на сградата на общината на 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 3_obiava podbor personal PG-K2.doc 02.09.2019.doc (158.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.