Приложение 4
към Заповед № РД-2037/29.10.2018г.О Б Я В АСъгласно Заповед № РД-2114/02.11.2018г. изменена със Заповед №РД-2621/04.12.2018г.на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград, уведомявам всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани до 20.10.2018 г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните и подали в срок до 31.10.2018 г. , заявление съгласно чл. 37ж, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и декларации по чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади, че заседанията/то на комисията по чл. 37ж, ал.4 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Гоце Делчев ще се проведат в Общинска служба земеделие гр.Гоце Делчев, както следва:

На 12.12.2018 г. от 13.30 ч. – за землището на с.Брезница .Симеон Гърнев (П)
Председател на комисиите
по Заповед № РД-2114/02.11.2018г
изменена със Заповед №РД-2621/04.12.2018г.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.