О Б Я В А


Съгласно Заповед № РД-2114/02.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград, уведомявам всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани до 20.10.2018 г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните и подали в срок до 31.10.2018 г. , заявление съгласно чл. 37ж, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и декларации по чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади, че заседанията/то на комисията по чл. 37ж, ал.4 ЗСПЗЗ за землището на територията на община Гоце Делчев ще се проведе в ОСЗ- Гоце Делчев, както следва:
На 09.11 2018 г. от 14.00 ч. – за землището на с. Брезница, общ. Гоце Делчев.


СИМЕОН ГЪРНЕВ (П)
Председател на комисиите/та
по Заповед № РД-2114/02.11.2018 г.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.