СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИТЕ

в конкурс за избор на персонал за изпълнение на проект
„Създаване на социално предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ в община Гоце Делчев“,
финансиран с административен договор BG05M9OP001-2.010-0563-C01
по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

I. За длъжност „директор“ – 1 щатна бройка, кандидатите са класирани в низходящ ред както следва:
1. Емилия Димитрова Траханарова
2. Десислава Димитрова Черешарова
3. Величка Стоянова Топалова
4. Николай Славов Калоферов

II. За длъжност „счетоводител“ – 1 щатна бройка, кандидатите са класирани в низходящ ред както следва:
1. Любка Иванова Голешова
2. Ваня Илиева Кюлева
3. Радина Антонова Стоинкова

III. За длъжност „работник озеленяване“ – 14 щатни бройки, кандидатите са класирани в низходящ ред както следва:
1. Мария Илиева Тодорова;
2. Велизар Адамов Камбуров;
3. Юсеин Исмаил Айдар;
4. Найле Рамаданова Молова;
5. Николай Димитров Стоянджиков;
6. Румен Димитров Каравчев;
7. Георги Апостолов Саватинов;
8. Сюлейман Ибраимов Кисьов;
9. Ангел Георгиев Валюков;
10. Димитър Иванов Сингарталиев;
11. Сотир Тодоров Граматиков;
12. Димитър Ангелов Витанов;
13. Димитър Фидошев Камбуров;
14. Костадин Петров Халкалиев.

IV. За длъжност „консултант подкрепена заетост“ – 1 щатна бройка, кандидатите са класирани в низходящ ред както следва:
1. Кемиле Мустафа Шериф
2. Марияна Василева Челебиева

Класираните на първо място кандидати за длъжностите „директор“, „счетоводител“ и „консултант подкрепена заетост“, както и класираните от 1-во до 14-то място кандидати за длъжност „работник озеленяване“ ще бъдат уведомени допълнително за необходимите документи, мястото и срока за сключване на трудовите договори.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.