Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Заповед №РД-717/02.08.2018 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград.

Публикувано от Администратор 
З А П О В Е Д

№РД-717/02.08.2018 г.

На основание чл.3, ал.3, т.24 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“, чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Заповед № РД-15-0-185-А/30.07.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

О П Р Е Д Е Л Я М:

Комисии за землищата на гр.Гоце Делчев и с.Мосомище, със задача:
1. Да ръководят сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответните землища за стопанската 2018-2019 г. и в случай, че не се постигне доброволно такова да състави проект за служебно разпределение на ползването на земите по определения в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ ред;
2. Да осъществяват правомощията си по ЗСПЗЗ съгласно чл.37в, ал.1-3 и съответните текстове от ППЗСПЗЗ, уреждащи условията и реда за определяне на масивите за ползване на земеделските земи;ВАНЯ ПЕЦАНОВА (П)
Главен секретар на Областна дирекция „Земеделие“
За Директор на Областна дирекция “Земеделие”
съгласно Заповед РД-15-0-185-А/30.07.2018г.
на Министъра на земеделието, храните и горите
Прикачени файлове:
отвори | свали - zapoved komisii.doc (88 KB)
В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № РД-717 / 02.08. 2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „а” „Ползване на земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Гоце Делчев ще се проведат в сградата на ОСЗ-гр.Гоце Делчев, както следва:
На 03.09.2018г. от 14.00ч. – за землищата на гр.Гоце Делчев и с.Мусомища.
ОБЯВА


В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № РД-717 / 02.08. 2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „а” „Ползване на земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Гоце Делчев ще се проведат в сградата на ОСЗ-гр.Гоце Делчев, както следва:
На 12.09.2018г. от 11.00ч. – за землищата на гр.Гоце Делчев и с.Мусомища.ИМЕ И ФАМИЛИЯ: (П)
Председател на комисия по Заповед № РД-717/02.08. 2018 г.
на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

05.09.2018 г.Последна редакция от 2018-09-05 11:32.
Приложение № 19
към Заповед № РД -717/02.08.2018 г.


ОБЯВА


Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че са изготвени проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на извършеното служебно разпределение за землището на гр. Гоце Делчев и землището на с. Мосомище в община Гоце Делчев.
Кратата на масивите за ползване и регистъра към нея са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие гр.Гоце Делчев.
Промени в проектите на картата на масивите за ползване и регистъра към нея могат да се правят в срок до 26 септември по инициантива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или заинтересованите лица.
СИМЕОН ГЪРНЕВ
Началник Общинска служба “Земеделие“ Гоце Делчев

12.09.2018 г.
ОБЯВА


В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № 717/02.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „а” „Ползване на земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земедeлски земи за стопанската 2018-2019 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Гоце Делчев ще се проведат в сградата на ОС“Земеделие“ гр. Гоце Делчев, както следва:
На 26.09.2018 г. от 13.00 ч. – за землищата на гр.Гоце Делчев и с. Мосомище.СИМЕОН ГЪРНЕВ (П)
Председател на комисия по Заповед № РД-717/02.08.2018 г.
на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

12.09.2018 г.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.