Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ В КВ.16 ПО ПЛАНА НА С.КОРНИЦА

Публикувано от Администратор 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме на заинтересованите собственици, че със Заповед № 373 / 18.05.2018 год. на кмета на община Гоце Делчев е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация за кв. 16 по плана на с. Корница, общ. Гоце Делчев, с който:
С плана за регулация, регулационните линии се прокарват по съществуващите на място имотни граници. Променя се отреждането на урегулираните поземлени имоти, съгласно допълнения кадастрален план, както следва:
УПИ ІІ се отрежда за имот пл. № 617 и имот пл. № 619, УПИ ІІІ се отрежда за имот пл. № 593 и имот пл. № 594, УПИ ІV се отрежда за имот пл. № 595 и имот пл.№ 593, УПИ ХІ се отрежда за имот пл. № 593 и имот пл. № 596, УПИ ХІІ се отрежда за имот пл.№ 593 и имот пл.№ 597 и УПИ V се отрежда за имот пл. № 593 и имот пл. № 611.
Отреждането на урегулираните поземлени имоти е за жилищно строителство.
Проектът и заповедта се намират в дирекция “ Устройство на територията “, стая № 101 в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев и може да се преглежда от заинтересованите.
Заповедта може да се обжалва от заинтересованите в 14 – дневен срок, чрез кмета на общината до Административен съд – Благоевград.


Директор
дирекция “ УТ “ : /п./
/ инж. П. Мутафчиев /
Прикачени файлове:
отвори | свали - -15.pdf (46.5 KB)
отвори | свали - -16.pdf (63.3 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.