Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Допуснати кандидати до конкурса за длъжността “Началник отдел “Устойчиво развитие, програми и проекти” в Общинска администрация - гр. Гоце Делчев

Публикувано от Администратор 
С П И СЪ К

на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Началник отдел “Устойчиво развитие, програми и проекти” в Общинска администрация - гр. Гоце Делчев


1. Асан Мохаремов Имамов

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 05.01.2018 година от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, зала партерен етаж


С П И СЪ К

на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Началник отдел “Устойчиво развитие, програми и проекти” в Общинска администрация - гр. Гоце Делчев


Име, презиме и фамилия Основания за недопускане
Александра Спасова Мецова Кандидатът не отговаря на минималните изисквания за заемане на длъжността посочени в т. 201 на Класификатора на длъжностите в администрацията. Същият няма 4 години професионален опит, нито притежава ранг ІІІ младши. Кандидатът има общ трудов стаж над 4 година в областите - обслужване на клиенти, консултиране и продажбен процес, счетоводство, от които 1 година, 2 месеца и 27 дни ръководен опит, но не е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността: Проучване на възможности и участие в разработването и изпълнението на проекти за постигане на устойчиво интегрирано местно развитие, включително развитие на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество; Участие в изготвяне, приемане и изпълнение на общинския план за развитие; Координация на дейностите по подготовка на документация, свързана със сключване на договори с Управляващите органи на различните оперативни и други донорски програми.


МАРИАНА УСТАИЛИЕВА /п./ Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД
Председател на конкурсната комисия
Прикачени файлове:
отвори | свали - Spisak_dopusnati_NO_URPP.docx (40.6 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.