Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел “Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт”

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 10а, ал. 1 от Закон за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
.
ОБЯВЯВАМ:
.
1. Конкурс за заемане на длъжността Началник отдел “Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт” в Общинска администрация – Гоце Делчев.
2.1. Минимална образователна степен – бакалавър;
2.2. Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
2.3. Минимален професионален опит – 4 години.
3. Други изисквания:
3.1. Специалност, по която е придобито образованието: педагогика, филология.
3.2. Компетентност свързана с познаване и ползване на нормативни актове в областта на образованието, здравеопазването, социалните дейности, спорта, стратегическа компетентност, лидерска компетентност, управленска компетентност, компетентност за преговори и убеждаване, ориентация към резултата, работа в екип, фокус към клиента.
3.3. Компютърна грамотност.
4. Начин на провеждане на конкурса:
4.1. решаване на тест;
4.2. интервю.
5. Необходими документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
5.1. Заявление за участие в конкурс по образец съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (Приложение №2 от Наредбата).
5.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
5.3. Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – официални документи за трудов стаж; служебен стаж; осигурителен стаж; извършване на дейност в чужбина.
5.5. Автобиография подписана от кандидата.
6. Кратко описание на длъжността:
Подпомага ефективното формирането, разработването и провеждането на общинската политика в областта на образованието, културата, вероизповеданията, здравеопазването, социалните и младежки дейности и спорт. Ръководство и организация на дейностите, свързани с общинските детски градини, училища и обслужващи звена. Ръководство, координиране и контрол на дейностите, свързани с културните институти, читалищата и вероизповеданията. Ръководство, организация и координация на дейността, свързана с гарантиране ефективната работа на общинските здравни и социални заведения и оказване на качествени социални услуги на населението от общината. Разработване на стратегии и програми в областта на здравеопазването, социалните дейности, младежта и спорта. Координация и контрол при изпълнението на мерки и програми за превенции, социално включване, заетост, развитие на младежките дейности и спорта. Организира, ръководи и координира работата на служителите в отдел „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт“.
7. Основната работна заплата за длъжността - не по-малко от 1000 лв. (460-1400 лв.)
8. Подаване на заявление за участие в конкурса и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник, който представя пълномощно с нотариална заверка на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, етаж трети, стая № 302, всеки делничен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа, в срок до 15.12.2017 г., включително.
9. Длъжностно лице, което ще приема документите – Надя Лефтерова – гл. специалист “Човешки ресурси”.
10. Списъците или други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват на информационното табло на сградата на Общинска администрация: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2 и на официалната интернет страница на община Гоце Делчев, раздел „Съобщения“ – www.gotsedelchev.bg.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.