Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел “Устойчиво развитие, програми и проекти” в Общинска администрация – Гоце Делчев.

Публикувано от Администратор 
О Б Я В Л Е Н И Е
.
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, тел.: 0888006080, e-mail: oba@gocenet.net, на основание чл.10а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №844/04.12.2017 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев,
.
ОБЯВЯВА КОНКУРС
.
за назначаване на държавен служител при следните условия:
1. За заемане на длъжността Началник отдел “Устойчиво развитие, програми и проекти” в Общинска администрация – Гоце Делчев.
2.1. Минимална образователна степен – бакалавър;
2.2. Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
2.3. Минимален професионален опит – 4 години.
3. Други изисквания:
3.1. Специалност, по която е придобито образованието: право, администрация и управление, стопанско управление или икономика.
3.2. Компетентност свързана с познаване и ползване на нормативни актове в областта на устойчивото развитие, стратегическото планиране и прогнозиране, както и законодателството в сферата на управление на средствата от европейския съюз, стратегическа компетентност, лидерска компетентност, управленска компетентност, компетентност за преговори и убеждаване, ориентация към резултата, работа в екип, фокус към клиента.
3.3. Компютърна грамотност.
4. Начин на провеждане на конкурса:
4.1. решаване на тест;
4.2. интервю.
5. Необходими документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
5.1. Заявление за участие в конкурс по образец съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (Приложение №2 от Наредбата).
5.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
5.3. Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – официални документи за трудов стаж; служебен стаж; осигурителен стаж; извършване на дейност в чужбина.
5.5. Автобиография подписана от кандидата.
6. Кратко описание на длъжността:
Подпомага ефективното осъществяване на общинската политика и стратегия в областта на устойчивото интегрирано развитие на общината, чрез допълнително финансиране и привличане на средства по оперативни, трансгранични, транснационални и други програми и проекти, подкрепящи общинските инвестиции, необходими за подобряване на икономическото развитие, инфраструктурата, човешките ресурси и бизнес средата.
7. Основната работна заплата за длъжността - не по-малко от 1000 лв. (460-1400 лв.)
8. Подаване на заявление за участие в конкурса и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник, който представя пълномощно с нотариална заверка на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, етаж трети, стая №302, всеки делничен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа, в срок до 15.12.2017 г., включително.
9. Длъжностно лице, което ще приема документите – Надя Лефтерова – гл. специалист “Човешки ресурси”.
10. Списъците или други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват на информационното табло на сградата на Общинска администрация: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2 и на официалната интернет страница на община Гоце Делчев, раздел „Съобщения“ – www.gotsedelchev.bg.


ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД
Кмет на община Гоце Делчев
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.