СЪОБЩЕНИЕ:

Община Гоце Делчев, приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.).
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда преустройство на съществуваща базова станция. Обектът представлява съществуващо телекомуникационно съоръжение състоящо се от приемно-предавателни мачти (три броя) и техническо помещение тип контейнер, монтирани и укрепени на покрива на многофамилна жилищна сграда. Същността на настоящото преустроиство се състои в подменяне и допълване на технологичното оборудване - монтиране на допълнително оборудване UMTS и последващите от това промени в ЕЛ инсталацията и климатизирането на помещението . Съществуващите антени се демонтират. Новопроектираните UMTS антени се монтират на мястото на съществуващите.
§ Антена Сектор 1, +21.50м 0°;.
§ Антена Сектор 2, +20.00м 135°;
§ Антена Cектор 3, +24.00м 255°.
Съществуващата преносна антена са демонтира и се монтира антена за пренос MW1, както следва:
§ Антена пренос – 91.7°, с диаметър 0,30м и кота на монтаж +23.50м.

Обектът представлява телекомуникационно съоражение състоящо се от приемно – предавателни мачти /три броя/ и техническо помещение тип контейнер, монтирани и укрепени върху покива на сградата на горепосочения адрес. Категорията на обекта съгласно чл.137,ал.1 от ЗУТ е трета .
Прикачени файлове:
отвори | свали - 2232-UVEDOMLENIE INV. PREDLOGENIE.doc (59 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.