Уведомление за инвестиционно предложение
26-06-2017 - 10:40:45
Във връзка уведомление за инвестиционно предложение с № 70-00-568/20.06.2017 г., с възложител ЕТ "Вера Герова", община Гоце Делчев, осигурява обществен 14- дневен достъп до информацията по уведомлението.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда на площ от 13,060 дка. и начин на трайно ползване „нива“ да се изгради млекопреработвателно предприятие с капацитет до 10 000 литра преработено краве и овче мляко на ден. Необходимите водни количества за питейно-битово водоснабдяване, производствени и противопожарни нужди ще бъдат осигурени от водопроводната мрежа на населеното място (с. Борово). Отпадъчните води ще бъдат включени в канализационната мрежа на село Борово.
До изграждане на собствен трафопост и присъеднияване на имота към електроразпределенителната мрежа, захранването на обекта ще се извършва от собствен електрогенератор с инсталирана мощност 100 kW и работна мощност 50 kW.
Достъпът до терените се осъществява по съществуващ полски път. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград.
Прикачени файлове:
отвори | свали - ГЕРОВА.pdf (4.69 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.