Настоящата Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“, в имот № 004043, м. „Мокра поляна“, землище с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благовеград е изготвена съгласно изискванията на Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.) и писмо изх. № 1204/5/13.04.2017 г.на РИОСВ –Благоевград, с което е определена приложимата процедура по глава шеста от ЗООС – преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение (копие писмо -Приложение № 1).
Прикачени файлове:
отвори | свали - INFO precenka OVOS GoceDelchev.pdf (3.12 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.