Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

Публикувано от Администратор 
Настоящата Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“, в имот № 004043, м. „Мокра поляна“, землище с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благовеград е изготвена съгласно изискванията на Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.) и писмо изх. № 1204/5/13.04.2017 г.на РИОСВ –Благоевград, с което е определена приложимата процедура по глава шеста от ЗООС – преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение (копие писмо -Приложение № 1).
Прикачени файлове:
отвори | свали - INFO precenka OVOS GoceDelchev.pdf (3.12 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.