О Б Я В Л Е Н И Е за отчуждаване в с.Делчево
16-05-2017 - 13:27:37
На основание чл.21, ал.1 и 2, чл.22, ал.3 и 5 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост Община Гоце Делчев обявява, че ще извърши отчуждаване, за прокарване на улица в с.Делчево, община Гоце Делчев, на 137 квадратни метра от имот с планоснимачен номер 38 от квартал 6 по плана на с.Делчево, одобрен със заповед № 815/1990г., издадена от кмета на община Гоце Делчев, от Любка Георгиева Дробенова, Иванка Георгиева Тошева, Мария Георгиева Праматарова и Николина Георгиева Ялиева, срещу заплащане на парично обезщетение, в размер на 2 200 /две хиляди и двеста/ лева.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.