Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Списъци, изготвени в изпълнение на § 49, ал. 1 от Закона за горите, включващ имоти със земеделско предназначение

Публикувано от Администратор 
Приложеният списък е изготвен в изпълнение на § 49, ал. 1 от Закона на горите и включва имоти със земеделско предназначение със следните характеристики:
1. Имоти или части от тях, собственост на физически или юридически лица, които към 1 март 1991 година са представлявали естествени или изкуствено създадени насаждения, но не са отразени като такива в картата на възстановената собственост;
2. Имоти, които са възстановени или придобити по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразени върху кадастралната карта или върху картата на възстановената собственост като земеделски територии, но са представлявали естествени или изкуствено създадени насаждения преди 1 март 1991 година;
3. Имоти, държавна и общинска собственост, придобили характеристиката на гора.
Процедурата е свързана с промяна на предназначението на имоти, придобили характеристика на гора от земеделска в горска територия в кадастралната карта и КВС.
Приложеният списък на имоти, се обявява за срок от два месеца на публично място в сградата на общината и в кметствата на населените места за запознаване на собствениците на засегнатите имоти.
Подробната информация за вида на горите, дървесния вид, възрастта и залесената площ от имота, се намира в кметствата на съответното землище и в стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев. Телефони за контакт - тел.: 0888/00 60 80, вътрешен 128, дирекция "Общинска собственост".
В едномесечен срок от изтичането на срока за обявяване собствениците на засегнатите имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения към комисията.
Възраженията се представят в деловодството на РДГ Благоевград – Адрес: гр. Благоевград, ул. Васил Коритаров, №2
Комисията разглежда възраженията, бележките и предложенията на собствениците на засегнатите имоти и взема решение в едномесечен срок от изтичането на срока за подаване на възражения. Решението се обявява на публично място в сградата на общината и в кметствата на населените места. Протоколът, придружен с окончателния списък на имотите, се предоставя на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него длъжностно лице.
Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице одобрява протокола в тримесечен срок от представянето му или го връща на комисията, ако са установени нарушения на административната процедура.
В тримесечен срок от одобряването на протокола, министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за определяне на имотите от списъка, като горска територия.
Заповедта се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
След влизането в сила на заповедта, копие от нея се изпраща на регионалната дирекция по горите и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър, ако за територията има одобрена кадастрална карта, или на общинската служба по земеделие за отразяване на имотите като горска територия в кадастралната карта, съответно в картата на възстановената собственост.Последна редакция от 2017-03-20 09:57.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Banichan.pdf (32.9 KB)
отвори | свали - Borovo.pdf (32.9 KB)
отвори | свали - Breznica.pdf (37.2 KB)
отвори | свали - Bukovo.pdf (32.3 KB)
отвори | свали - Delchevo.pdf (34.8 KB)
отвори | свали - Dobrotino.pdf (34.8 KB)
отвори | свали - Goce Delchev.pdf (32.6 KB)
отвори | свали - Gospodinci.pdf (31.7 KB)
отвори | свали - Kornica.pdf (37.3 KB)
отвори | свали - Lajnica.pdf (34.5 KB)
отвори | свали - Musomishte.pdf (35.1 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.